Ученически съвет

План за дейността на Ученически съвет в ОУ „Георги Бенковски", гр.Велинград за учебната 2017/2018 година

 1. Провеждане на ежеседмични заседания на Ученическия  съвет за решаване на текущи въпроси и вземане на решения.
 2. Участие в издаване на юбилеен вестник
 3. Отбелязване на 1-ви декември- Международен ден за борба срещу СПИН.
 4. Организиране на благотворителни кампании.
 5. Украса и дейности по повод Коледа и Нова година.
 6. 14 февруари-ден на влюбените.
 7. Създаване на кутия за изразяване настроенията на учениците.
 8. Отбелязване на 1-ви март.
 9. Отбелязване на 22.04 – Ден на Земята.
 10. Отбелязване на 9-ти май – Ден на Европа.
 11. Отбелязване на 31-ви май- Международен ден срещу тютюнопушенето.
 12. Организиране на ученическо самоуправление в училище.

Устав на УС

Чл.1 Структура

 1. Управителен съвет:
 • Избира се на избори в края на учебната година.
 • Състои се от председател, заместник председател, секретар и председателите на комисиите.
 • Управителният съвет взима решения, касаещи промени в устава, които могат да влязат в сила само след одобрение с мнозинство в Общо събрание на Ученическия съвет.
 • Управителният съвет координира срещите и дейностите на Ученическия съвет.
 • Управителният съвет има право да предлага за изключване от Ученическия съвет всеки член след предварителна обосновка.

2. Председател на Ученическия съвет:

 • Избира се на избори в края на учебната година.
 • Председателят представлява Ученическия съвет пред всички организации, органи, общественост и т.н.
 • Председателят оглавява Управителния съвет.
 • Председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
 • Председателят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.
 • Председателят има право да свиква Управителен съвет и Общо събрание.

3. Заместник-председател на Ученически съвет:

 • Избира се на избори в края на учебната година.
 • Заместник-председателят представлява Ученическия съвет заедно с председателя пред всички организации, органи, общественост и т.н.
 • Заместник-председателят замества председателя при негово отсъствие и изпълнява всичките му функции.
 • Заместник -председателя е член на Управителния съвет.
 • Заместник-председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
 • Заместник-председателят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.

4. Секретар на Ученически съвет:

 • Избира се на избори в края на учебната година.
 • Води стриктна документация.
 • Секретарят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
 • Секретарят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна обвързаност.
 • Секретарят е длъжен да предостави достъп до документите на съвета на всеки член при поискване.

5. Председател на комисия:

 • Избира се от съответната комисия и Управителнен съвет.
 • Води срещите на комисията, която оглавява.
 • Поддържа добрия тон и добрите отношения между членовете на комисията.
 • При конфликт или неразбирателство в комисията, председателят е длъжен да осведоми Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, оронващи доброто име на Ученическия съвет и/или нарушаващи работния процес.
 • Няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.

Чл.2 ПРАВА

 1. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет.
 2. Да е член на една комисия.
 3. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на организацията.
 4. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи работния процес на съвета, както и цялостния образователен процес.
 5. Да предлага промени в настоящия Устав на Общо събрание.

Чл.3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет.
 2. Да спазва настоящия Устав.
 3. Да изпълнява решенията, взети на Общо събрание и от Управителния съвет
 4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет.
 5. Да изразява мнението на своите съученици.
 6. Да бъде член на комисия.
 7. Да спазва добрия тон.

Чл.4 Членство

 1. Право на членство в Ученическия съвет има всеки ученик от гимназиален етап на обучение на ОУ,,Христо Смирненски“.
 2. Приемане на нови членове: Нови членове се приемат от Управителния съвет. Класните ръководители оказват съдействие при осведомяването на учениците за дейността на Ученическия съвет и при избиране на представители на класовете.
 3. Обучителен период : Трае един календарен месец.
  По време на обучителния период новоприетите членове имат възможност да вземат участие в дейностите и събранията на всяка една от комисиите. След приключване на едномесечния период, новоприетите членове са длъжни да подадат декларация за постъпване в комисия.
 4. При липса на фактори за прекратяване , ученикът запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.

Чл.5 Прекратяване на членството

 1. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с предварителна обосновка.
 2. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване на Етичния кодекс.
 3. Всеки член напуска задължително Ученическия съвет при завършване на образованието си.
 4. Всеки участник в Ученическия съвет бива лишен от право на членство при 3 необосновани отсъствия от срещи на комисията по преценка на Управителния съвет.
 5. Всеки член бива изключен от Ученическия съвет по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.

Чл.6 Цел и дейност

 1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.
 2. Ученическият съвет работи за осъвършенстването на училищната среда и спомага за развитието на социалните и академичните умения на учениците.
 3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.

Чл.7    Етичен кодекс

Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на Ученическия съвет и установените норми и правила в него.

Всеки член на Ученическия съвет по време на Общо събрание, Управителен съвет или среща на комисията, в която участва, трябва:

 • да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член на Ученическия съвет.
 • да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. Ако има членове на Ученическия съвет , които не са съгласни с репликата, имат право на дуплика.
 • да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет.
 • да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и сътрудничество.
 • да спазва задължителен формален етикет на Общо събрание.
 • да не разпространява информация за предстоящи събития и инициативи на Ученическия съвет, ако те все още не са одобрени от Управителния съвет.
 • да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.

Чл.8 Процедури

1. Общо събрание:

 •  Провежда се минимум два пъти на учебен срок. ( В началото и края на срока)
 • Състои се от всички членове на Ученическия съвет.
 • Гласува промени в Устава.
 • Гласува промени в годишния план и бюджет.

2. Избори:

 •  Провеждат се в края на учебната година.
 • Избират Управителен съвет. (Председател, Заместник-председател, секретар и Председатели на комисиите)
 • Определя мандат с продължителност една астрономическа година считано от месец юни.