Полезно

АНКЕТА

Скъпи родители, Искаме да Ви чуем! Нашето училище работи да подобри условията за учене на вашите деца. Вашият опит и идеи като родители са ценни за нас. Моля, отделете 10 минути да попълните нашата анкета. Анкетата е анонимна! Благодарим за помощта Въпросите със * изискват задължителен отговор. Благодаря Ви за отделеното време! Ще Ви информираме за обобщените резултати и анализа на анкетите!

АНКЕТА

Анкетата е предназначена за ученици и е анонимна. Отговорите са в скалата от 1 до 5. Оценка 1 изразява пълно несъгласие с твърдението. Оценка 5 изразява пълно съгласие. Анкетата служи на ръководството и учителите на ОУ”Георги Бенковски” да оценят мотивацията за учене на своите ученици с цел да подобрят своята работа. Попълването на анкетата ще Ви отнеме не повече от 5 минути.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ

    І. Ред по предаване и приемане на безплатни учебници и санкции, които се налагат съгласно чл. 5б, ал.4 от ПМС № 104/10.05.2003 г.,

       1. Класните ръководители приемат от домакина с приемно-предавателен протокол, комплектите учебници и учебни помагала, съобразно броя на учениците в паралелката, доставените учебници и учебни помагала за  началото на учебната година

       2. Информират родителите (настойниците) на първата родителска среща относно реда за получаване и връщане на предоставените за безплатно ползване от училището учебници и учебни помагала по време на учебни занятия и в края на учебната година.

    ІІ. Начин на ползване на учебниците за ІІ-VІІ клас:

       1. Класните ръководители са длъжни да спазват постановление № 104 от 10.05.2003 г.

       2. Учениците са длъжни да полагат грижа за съхраняването на тези учебници – в тях не се пише, рисува, оцветява.

    ІІІ. Ред за връщане на учебниците и неизползваните учебни помагала в случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година.

       1. Преди получаване на удостоверение за премествате ученикът връща учебниците, което се отразява в картона му за отчитане на безплатните учебници.

    ІV. Ред за връщане на учебниците след приключване на учебните занятия за съответната учебна година:

       1. Класните ръководители приемат учебниците от учениците, отразяват връщането в картата за отчитане на безплатните учебници на всеки ученик срещу подпис на ученика, родителя /настойника/ и класния ръководител.

       2. При установени нередности информират родителите и ръководството на училището.

    V. Санкции се налагат съгласно чл. 5 б, ал. 4 от Постановление № 104 на МС, ако при връщането на учебник се установи, че е негоден за следваща употреба.

       1. В случай, че ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) възстановяват учебника или неговата стойност в училището.

    VІ. Условия и реда за съхраняването на учебниците в училището.

       1. Домакинът съхранява получените в училището безплатни учебници и учебни помагала и води за целта необходимата документация /картоните за безплатни учебници, приемо-предавателните протоколи, договорите, заявките/.

    VІІ. Организация за опазване и възстановяване на учебниците за безвъзмездно ползване от учителите

       1. Учебници за безвъзмездно ползване от учителите се осигуряват от училището. За ползването, съхранението, отчетността им и тяхното движение отговаря домакинът.

    VІІІ. Учителите по предмети се задължават в срок до 10.09.2017 година да подберат учебници с изтекъл срок на годност, които могат да се ползват в училище, с цел „Олекотяване на ученическите раници“