Нормативни документи

Учебни планове

Годишен план

Етичен кодекс

Стратегия за развитие

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правилник за дейността

Подкрепа на гражданското здравното екологичното и интеркултурното образование

Мерки за повишаване качеството на образованието

Дневен режим

План прием първи клас